Get Adobe Flash player
Piątek 24 maja 2024 Dziś imieniny obchodzą: Emilia, Iwona

„Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego – etap 2”

Fundacja w 2019 roku rozpoczęła wspólną realizację z Urzędem Miasta Sosnowiec projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT określonym we wniosku o WND-RPSL.09.01.01-24-0623/18 pn. „Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego – etap 2” o wartości : 1 854 793,56 zł.

Projekt pn. „Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego – etap 2” w okresie od 01.12.2019 do 30.11.2021 roku obejmie wsparciem osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym dzielnicy Kaziemierz Górniczy, oraz Juliusz Miasta Sosnowiec, w liczbie co najmniej 200 osób (60K, 140M), w tym 90 osób niepełnosprawnych. Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego co najmniej 100 osób (30K, 70M) – wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców ww. dzielnic, a także wzrost spójności całego obszaru. W szczególności UP będą osoby dotknięte ubóstwem, bezrobociem, niepełnosprawnościami, bezdomnościom. Projekt zakłada również realizację Programu Aktywności Lokalnej, oferującego usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym.
Projekt realizowany będzie przez Fundację Pomocy „Nowy Świat” oraz Miasto/MOPS Sosnowiec.