Get Adobe Flash player
Piątek 24 maja 2024 Dziś imieniny obchodzą: Emilia, Iwona

Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego – etap III

 

W roku 2021 Fundacja wraz z SOSNOWCEM – MIASTEM NA PRAWACH POWIATU rozpoczęła kontynuację projektu na rzecz mieszkańców dzielnic Kazimierz i Juliusz działania w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs o wartości 951 681,11 zł.

Dofinansowanie wkładu Funduszu Europejskiego wynosi 808 928,94 zł

Projekt pod nazwą Miejski Ośrodek Rozwoju Społecznego – etap III w okresie od 01.12.2021 do 31.10.2022 roku obejmie wsparciem osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym dzielnicy Kaziemierz Górniczy, oraz Juliusz Miasta Sosnowiec, w liczbie co najmniej 90 osób (35K, 55M), w tym 20 osób niepełnosprawnych. Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego co najmniej 90 osób (35K, 55M) – wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców ww. dzielnic, a także wzrost spójności całego obszaru. W szczególności UP będą osoby dotknięte ubóstwem, bezrobociem, niepełnosprawnościami, bezdomnościom. Projekt zakłada również realizację Programu Aktywności Lokalnej, oferującego usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym.

Projekt realizowany do 28.02.2023