Get Adobe Flash player
Wtorek 18 czerwca 2024 Dziś imieniny obchodzą: Albert, Ignacy

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ MICHAŁKOWICE NOWY ŚWIAT

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 1.jpg

W dniu 01-01-2021 Fundacja rozpoczęła realizację wspólnie z Siemianowickim Centrum Integracji w Siemianowicach Śląskich
projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym określonym we wniosku o numerze WND-RPSL.09.01.05-24-009B/20-003 o wartości 892 831,75.

Wartość dofinansowania Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 848 190,16 zł.

Celem głównym projektu jest poprawa w okresie od 01.01.2021 – 31.12.2022 funkcjonowania społecznego, wzmocnienie potencjału społeczno – zawodowego oraz integracja i wzmocnienie aktywności i partycypacji społecznej grupy docelowej tj. co najmniej 75 os. (45K, 30M) – przede wszystkim os. zagrożone ubóstwem i bezrobociem, wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym mieszkańcy Siemianowic Śląskich – dzielnica Michałkowice – Nowy Świat (obszar LPR Miasta Siemianowice Śląskie
16-22) oraz ich otoczenie. PAL realizuje cele poprzez usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym, środowiskowym.
Realizacja celu głównego spowoduje zminimalizowanie problemów rozpoznanych na etapie planowania wsparcia opisanego w pkt B.11.2. Zgodnie z wymogami SMART cel główny będzie mierzony na podstawie zestawienia ankiety ewaluacyjnej wypełnianej przez uczestnika podczas przystąpienia do projektu (ankieta początkowa) oraz przy zakończeniu udziału w projekcie (ankieta końcowa).