Get Adobe Flash player
Poniedziałek 15 kwietnia 2024 Dziś imieniny obchodzą: Berenika, Walerian

Statut

Rozdział I 

Postanowienia ogólne

 § 1

 1. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach oraz na podstawie niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

3. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej i Sportu zwany dalej „ministrem właściwym”

§ 3

1. Fundacja używa pieczęci okrągłej z nazwą fundacji, lub pieczęci głównej z nazwą fundacji.

2. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się nazwą w językach obcych.

3. Siedzibą Fundacji jest m. Katowice.

§ 4

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami RP.

3. Fundacja może powoływać oddziały i filie w kraju i za granicą.

Rozdział II 

Cele, środki i zasady działania Fundacji

§ 5

1.Celami działania Fundacji są:

–  Podejmowanie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

–  Pomoc osobom indywidualnym i grupom społecznym dotkniętych niepełnosprawnością fizyczną i umysłową

–  Popularyzacja i rozwijanie zainteresowania społecznego problematyką wychowania i edukacji osób niepełnosprawnych.

–  Rozwijanie różnych form kształcenia zawodowego, przystosowania do życia społecznego, zawodowego, rodzinnego osób wymagającej specjalnej troski.

–  Pomoc osobom zagrożonym marginalizacją społeczną

§ 6

1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

–  Popularyzacja osiągnięć i dokonań osób niepełnosprawnych, poprzez organizację i dofinansowanie organizacji wystaw artystycznych, prelekcji, wernisaży, galerii sztuki, okolicznościowych ekspozycji, oraz różnego rodzaju imprez o charakterze propagującym dorobek w/w osób,

–  Organizowanie i finansowanie specjalistycznych szkoleń w zakresie integracji osób niepełnosprawnych,

–  Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowych i świetlic integracyjnych dla niepełnosprawnych,

–  Organizowanie imprez, spotkań i konferencji wspomagających rozwój idei integracyjnej,

–  Organizowanie zbiórek i kwest na rzecz osób niepełnosprawnych,

–  Wspieranie działalności placówek oświatowo – wychowawczych i opiekuńczych w zakresie organizacji pomocy diagnostyczno –terapeutyczno – rewalidacyjno – rehabilitacyjno – profilaktycznej,

–  Pozyskiwanie sprzętu rehabilitacyjnego oraz pomocniczego dla osób niepełnosprawnych i instytucji ich wspierających,

–  Organizacja szkoleń i dofinansowanie edukacji zawodowej personelu dydaktycznego i pomocniczego placówek oświatowych zajmujących się niepełnosprawnością,

–  Wspieranie procesów usamodzielniania niepełnosprawnych podopiecznych placówek oświatowo – wychowawczych

–  Współdziałanie z polskimi i zagranicznymi instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

–  Organizacja i obsługa baz danych dotyczących inicjatyw dla osób niepełnosprawnych, w tym – baz danych w zakresie wolontariatu,

–  Prowadzenie wszechstronnego poradnictwa dla osób niepełnosprawnych,

–  Fundowanie nagród i stypendiów dla szczególnie uzdolnionych osób niepełnosprawnych,

2. Działalnością nieodpłatną Pożytku Publicznego Fundacji jest:

–  Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana ( PKD 91.33.Z)

–  Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna ( PKD 85.14.D)

–  Pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania, w tym opieka wychowawcza nad dzieckiem ( PKD 85.32.)

–  Pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania ( PKD 85.32.C)

–  Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane ( PKD 80.42 B)

–  Artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej niesklasyfikowana ( PKD 92.31.G)

–  Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 85.14.F)

§ 7

1. Fundacja może przyjmować i przeznaczać na finansowanie swoich przedsięwzięć statutowych środki finansowe i darowizny rzeczowe przyznane jej przez ofiarodawców indywidualnych i osoby prawne.

2. Przyjęcie środków, o których mowa w ust. 1 wymaga zgody Prezesa Zarządu Głównego, lub Przewodniczącego Rady Fundacji, lub Prezesa Oddziału.

3. Rada Fundacji może wyrazić generalną zgodę na przyjmowanie środków, o których mowa w ust. 1, określając przy tym zasady i warunki przyjmowania tych środków. Zgoda taka wymaga jednogłośnej akceptacji Rady Fundatorów.

4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

5. Podjęcie działalności gospodarczej może nastąpić za zgodą Rady Fundacji określając przy tym zakres, zasady i warunki jej podejmowania i prowadzenia. Zgoda taka wymaga uprzedniej akceptacji Rady Fundatorów z zastrzeżeniem przeznaczenia dochodów z takiej działalności w całości na realizację celów statutowych.

6. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 8

1. Fundacja działa zgodnie z planem finansowym obejmującym rok kalendarzowy.

2. Plan finansowy określa wpływy i wydatki Fundacji, a w szczególności:

–  Strukturę wydatków – z wyodrębnieniem wydatków ze środków, o których mowa w § 7.

–  Limit wydatków na koszty funkcjonowania Fundacji.

3. Plan finansowy uchwala Rada Fundacji i zatwierdza Rada Fundatorów.

§ 9

1. Fundacja podlega nadzorowi ministra właściwego do zabezpieczenia społecznego w zakresie prawidłowości korzystania z uprawnień, określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie niezależnie od nadania jej statusu organizacji pożytku publicznego.

Rozdział IV 

Organa i organizacja Fundacji

§ 14

1. Organami Fundacji są :

–  Rada Fundatorów zwana dalej „Radą Fundatorów”,

–  Rada Fundacji zwana dalej „Radą Fundacji”,

–  Zarząd Fundacji zwany dalej „Zarząd Główny”,

–  Zarząd Oddziału Fundacji zwany dalej „Zarządem Oddziału”

–  Dyrekcja Filii Fundacji zwana dalej „Dyrekcją Filii”

Rozdział V 

Zmiana Statutu likwidacja Fundacji

§ 25

Zmiana w Statucie, w tym zmian w określeniu celów, środków i zasad działania Fundacji dokonuje Rada Fundacji po zatwierdzeniu propozycji zmian przez Radę Fundatorów i mogą zostać dokonane z zachowaniem trybu określonego w ustawie o fundacjach