Get Adobe Flash player
Piątek 24 maja 2024 Dziś imieniny obchodzą: Emilia, Iwona

NAWIGATOR -aktywna integracja w Siemianowicach Śląskich.

Fundacja w 2019 roku rozpoczęła realizację wspólnie z Instytutem Twórczej Integracji z siedzibą w Sosnowcu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym określonym we wniosku o numerze WND-RPSL.09.01.05-24-0560/18 o wartości : 1 183 979,16 zł.

Wartość dofinansowania Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi :
1 006 382,28

Przedmiotem projektu jest : Przeprowadzenie działań z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej, podnoszących zdolność do zatrudnienia 100 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkańców Siemianowic Śląskich. Działania w projekcie:
• wsparcie trenera aktywności(TA)-100 os.
• indywidualne i grupowe wsparcie psychospołeczne-min.80 os.,
• specjalistyczne wsparcie doradcze min.60 os.,
• poradnictwo zawodowe- 100 os.,
• szkolenia i kursy zawodowe-min.80 os.,
• staże zawodowe- 40 os,
• animacja zatrudnienia – min.100 os.
Uczestnicy projektu:
Bezpośrednimi odbiorcami wsparcia w projektu będzie 100 os. fiz.(min.58 kobiet i 42 mężczyzn),w wieku powyżej 18 r.ż., pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących Siemianowice Śląskie, w tym:
-min.80 os. biernych zawodowo,
-min.50 os. z niepełnosprawnością, w tym min.25 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym/umiarkowanym lub z
niepełnosprawnością sprzężoną/intelektualną/zaburzeniem psychicznym.